fbpx

Zásady zpracování osobních údajů a zásady použití webu www.chcividet.cz

Tyto zásady jsou platné a účinné od 11. 5. 2020.
Tyto zásady upravují podmínky zpracování osobních údajů a užívání internetových stránek www.chcividet.cz provozovaných společností
Agentura OnlineSales.cz, s.r.o., IČ: 28892178, DIČ: CZ28892178
se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151446
zastoupená Jiřím Vohnoutem, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“)
Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa pro doručování Agentura OnlineSales.cz, s.r.o., – adresa Poskytovatele a email info@onlinesales.cz
(dále jen „Kontaktní adresa“)
1. Úvodní ustanovení
1.1.         Zásady použití internetových stránek (dále jen „Zásady“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele ve vztahu k pacientům a návštěvníkům webového rozhraní (dále jen „Osoba“ či „Osoby“) zejména v oblasti ochrany osobních údajů a v dalších otázkách při použití výše uvedených webových rozhraní, zejména na webu www.chcividet.cz, webových rozhraní návštěvníků či jimi užívaných vlastněných třetí stranou (zejména systémy vnitřního řízení zařízení vlastněné jiným zřizovatelem apod.) a v interních systémech Poskytovatele (každé z nich dále jen „webové rozhraní“). Osoba již návštěvou webového rozhraní, poskytnutím souhlasu formou zaškrtnutí příslušného tlačítka, předání takového souhlasu Poskytovateli od návštěvníka webového rozhraní či případně zasláním poptávky či dotazu na webovém rozhraní nebo jeho využíváním nebo využíváním služeb a produktů Poskytovatele Osoba stvrzuje, že se s těmito zásadami seznámila, souhlasí s nimi a chce jimi být vázána. Poskytovatel a Osoba uzavírají smlouvu momentem odeslání žádosti Osoby o poskytnutí zrakového testu v jakékoli podobě, kdy na základě smlouvy se Poskytovatel zavazuje bezplatně zaslat Osobě zrakový test a Osoba se zavazuje jej přijmout. Poskytovatel není Osobě odpovědný za žádnou přímou, nepřímou či následnou škodu, což se uplatní i na třetí osoby. Neuplatní-li se z jakéhokoliv důvodu předchozí věta, je odpovědnost Poskytovatele omezena částkou 10.000 Kč v souhrnu všech nároků.

1.2.         Pacientem je fyzická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela jakoukoli smlouvu, nehledě na formu. Pacientem je též osoba, která navštívila webové rozhraní Poskytovatele a vykonala oční test či si jej nechala zaslat na email. Pacientem je též osoba, kterou návštěvník webového rozhraní Poskytovatele označil, aby mu Poskytovatel zaslal oční test, zejména pomocí poštovních služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že Poskytovatel je společností, která šíří osvětu týkající se onemocnění zraku, je účel zpracování osobních údajů všech Osob navázán na dobro činnou činnost pomoci veřejnosti se zrakovými potížemi. Kontaktuje-li návštěvník webového rozhraní Poskytovatele (dále jen „Návštěvník“) a zažádá jej o zaslání některého z materiálů Poskytovatele jiné osobě než sobě (třetí osobě), je Návštěvník povinen vyžádat si souhlas této třetí osoby, je-li fyzickou osobou, jejichž údaje jsou Poskytovateli při plnění smlouvy dostupné, a to i ke zpracování jejich osobních údajů a tento souhlas udržovat platný po celou dobu trvání smlouvy mezi ním a Poskytovatelem. Všude tam, kde se mluví o nutnosti souhlasu fyzických osob se zpracování osobních údajů v souvislosti se smlouvou, zavazuje se Osoba takovýto souhlas obstarat a uchovávat v platnosti ve smyslu tohoto odstavce. Osoba výslovně prohlašuje, že disponuje všemi těmito souhlasy v souladu s legislativou a že dodržuje platnou legislativu, když osobní údaje předává či zpřístupňuje Poskytovateli. Činnost Poskytovatele není výkonem zdravotní služby a Pacient není pacientem ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a Pacient nemá práva spojená s postavením mu přisuzujícím tímto zákonem.

1.3.         Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví jakékoli webové rozhraní Poskytovatele, kontaktuje podporu Poskytovatele, kontaktuje jakýmkoli způsobem Poskytovatele či navštíví provozovnu Poskytovatele. Přijetím poptávky o oční tabulku či uzavřením individuální smlouvy se Návštěvník stává Pacientem.

1.4.        Tam, kde se v těchto zásadách mluví o Poskytovateli je jím myšleno i osoby zaměstnanců a spolupracujících třetích osob.
2. Podávání dotazů, poptávek a kontakt s Poskytovatelem
2.1.        Při užití webového rozhraní je Návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Pokud Návštěvník podá dotaz, poptávku a či naváže jakýkoli jiný kontakt s Poskytovatelem, je Návštěvník při jakékoliv kontaktu uvádět pravdivé osobní údaje, oznámit, že osoba jedná v zastoupení či oznámit, že došlo ke změně osobních údajů a tyto je Návštěvník povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Návštěvníkem jsou Poskytovatelem považovány za správné a aktuální. Tyto povinnosti plynou stejně tak Pacientovi.

2.2.        Návštěvník i Pacient bere na vědomí, že webové rozhraní Poskytovatele nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.3.        Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli ztrátu Osobám související přímo či nepřímo se ztrátou či poškozením dat.
3. Ochrana osobních údajů
3.1.        Ochrana osobních údajů Pacienta, Návštěvníka či jakékoli jiné osoby, jejíž osobní údaje byly přímo touto osobou Poskytovateli sděleny či byly sděleny spolupracující osobou Poskytovatele jako zejména osobní údaje za účelem či v souvislosti s plněním jakékoli smlouvy s Poskytovatelem, zasláním materiálů či poskytnutí další služby Poskytovatele v souvislosti se smlouvou, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy Poskytovatele, zabezpečením fyzickým, hardwarovým i softwarovým a dalšími příslušnými právními předpisy. Osobní údaje Osoby jsou zpracovány na základě smlouvy či souhlasu, a to např. v případě zaslání dokumentů na email či v případě účasti na některé z výzev Poskytovatele. Tento dokument se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů nehledě na právní titul zpracování.

3.2.        Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Osoby, je-li fyzickou osobou, v následujícím rozsahu:

        • jméno a příjmení
        • adresa bydliště
        • telefonní číslo
        • adresa elektronické pošty
        • identifikační číslo
        • daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno
        • adresa elektronické pošty

3.3.        Pokud by byly za výjimečných okolností poskytnuty Poskytovateli osobní údaje, které jsou podle GDPR právních standardů klasifikovány jako obzvláště citlivé – např. etnický původ, náboženské vyznání nebo zdravotní stav – je Poskytovatel povinen takové citlivé osobní údaje zpracovat pouze v souladu s příslušnou legislativou. Vzhledem ke skutečnosti, že Poskytovatel osobní údaje většinou získává od svého Návštěvníka či Pacienta, prohlašuje tímto výslovně Návštěvník, že získal a disponuje platným souhlasem Osoby ke zpracování takového osobního údaje, včetně obzvláště citlivých osobních údajů. Zákazník je povinen informovat Poskytovatele o skončení platnosti souhlasu Osoby do 7 dní od vzniku takové skutečnosti.

3.4.       Zpracováním osobních údajů Osoby může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Realizace práv Osob tím není dotčena.

3.5.       Osoby mají následující práva:

 • a. právo na přístup k osobním údajům
  • i. Toto právo znamená, že od Poskytovatele může Osoba požadovat informace o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají či nikoliv. V případě, že takové údaje zpracovává, má Osoba právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem osobní údaje Poskytovatel zpracovává a může žádat kopii těchto údajů. Vydání kopie může být Poskytovatelem zpoplatněno.
 • b. právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  • i. Toto právo znamená, že Osoba kdykoliv může požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Takový požadavek provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti.
 • c. právo na výmaz
  • i. Toto právo znamená, že v případě, že Osoba Poskytovatele požádá, vymaže Poskytovatel osobní údaje, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) Osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.
 • d. právo na omezení zpracování osobních údajů
  • i. Toto právo znamená, že Osoba může požádat o omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě osobní údaje Poskytovatel znepřístupní, dočasně odstraní či uchová nebo provede jiné úkony zpracování, které zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.
 • e. právo na přenositelnost údajů
  • i. Toto právo znamená, že Osoba může požádat, aby osobní údaje, které se ji týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, byly předány třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebude možno vyhovět.
 • f. právo vznést námitku
  • i. Toto právo znamená, že Osoba může vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže vznese námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestane Poskytovatel osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání marketingových sdělení. Jestliže vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku Poskytovatel nejprve vyhodnotí a bude Osobu informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestane Poskytovatel tyto osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce nebude možné vyhovět.
 • g. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
  • i. V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti a uplatnění výkonu práva, má Osoba, jejíž osobních údajů se zpracování týká, právo podat stížnost k dohledovému orgánu - Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00.
 • h. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byl poskytnut.

Odvolat souhlas může Osoba kdykoliv bez udání důvodu, a to buď kliknutím na příslušný odkaz, písemně či emailem na Kontaktní adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví.

Zásadně platí, že informace se poskytují bezplatně, nikoli však jejich kopie. V případě žádosti o vydání kopií či v případě, kdy se žádosti opakují, může Poskytovatel účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Dále, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů (Osobou) zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může Poskytovatel buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

3.6.        Osobní údaje uvedené v čl. 3.2 budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých dalších zákonných povinností a s ohledem na zajištění kvality služeb. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.7.        Poskytovatel neobchoduje s osobními údaji Osob. Osobní údaje Osob mohou být výjiměčně předávány do zahraničí i třetím osobám (ať už v zahraničí či tuzemsku) a mohou být ze zahraničí přístupné zejména v případech mezinárodního sledování vývoje a stavu zrakových onemocnění v populaci či v případě, že Poskytovatel užívá k přepravě zásilky pro Pacienta třetí osobu.

3.8.        Osoba souhlasí, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3.9.        Osobní údaje Osob mohou být použity pro marketingové sdělení, zejména zaslání sdělení ohledně činnosti Poskytovatele. Odvolá-li Osoba souhlas se zpracováním osobních údajů, uvede přitom, zda odvolává pouze ve vztahu k určitým osobním údajům či zda ke všem osobním údajům a dále uvede, k jakým účelům odvolává souhlas či ke všem. Odvolá-li osoba souhlas jen k některému osobnímu údaji a k některému účelu, např. Osoba odvolá souhlas se zpracováním adresy za účelem toho, že si nepřeje dostávat další marketingová sdělení, má Poskytovatel za to, že souhlas poskytnutý k ostatním údajům i účelům je nadále platný.

3.10.        Poskytovatel zpracovává osobní údaje Osob za těmito účely:

 • a. poskytování možnosti otestovat si zrak a plnění smlouvy obsahující tuto možnost
  • i. Údaje zpracovává Poskytovatel za tím účelem, aby mohl plnit smlouvu, zejména dodat zrakový test Pacientovi a poskytovat související služby (osvěta v oblasti zrakových onemocnění apod.).
  • ii. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.
 • b. plnění právních povinností
  • i. Údaje zpracovává Poskytovatel též v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
 • c. poskytování novinek, tipů a marketingových sdělení
  • i. Údaje Poskytovatel zpracovává též za účelem zasílání novinek, tipů a marketingových sdělení o činnostech Poskytovatele plnící veřejně prospěšný zájem na základě souhlasu Osoby nebo předání takového souhlasu Poskytovateli od Návštěvníka.
  • ii. Po udělení takového souhlasu může být Osoba kontaktována prostřednictvím e-mailu, telefonicky, poštou nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace a Osoba tak získá hodnotné informace o možnostech zjištění, prevence a léčby zrakových onemocnění a dalších zajímavostech.
  • iii. Pokud Osoba udělí tento souhlas nebo dojde k předání takového souhlasu Poskytovateli od Návštěvníka, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, e-mailem postupem viz výše.
  • iv. Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.
 • d. ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnost evidence plnění, podpory, závazků ze smluv apod.

Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Poskytovatele, může osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků.

Realizace všech práv Osob je vázána na podání žádosti k Poskytovateli, a to zejména pomocí vzorové žádosti dostupné ke stažení na webovém rozhraní Poskytovatele či na žádost na níže uvedeném emailu, který zdvořile upozorňuje, že činnost Poskytovatele je vázána právními předpisy stanovující mu mnohé povinnosti, a to zejména povinnost účetní a daňové. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv Osob odmítnuta či zamítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte na Kontaktní adresu a označte ji GDPR. Poskytovatel Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je Poskytovatel oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.
4. Doba zpracování a forma
4.1.        Osobní údaje Osob budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytovatel k ochraně osobních údajů užívá vnitřní předpisy, fyzické, hardwarové a softwarové zabezpečení a ochrana osobních údajů je součást pracovně právních povinností zaměstnanců Poskytovatele.
5. Google Analytics, soubory cookies a zákaz automatického stahování dat
5.1.        Poskytovatel používá pro evidenci Návštěvníků a dalších Osob a individualizaci obsahu webového rozhraní službu umožňující analýzu dat, zejména Google Analytics a soubory cookies.

5.2.        Osoba souhlasí s ukládáním tzv. cookies souborů a s jejich analýzou. V případě, že objednávku na webovém rozhraní je možné provést a závazky Osoby ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies, může Osoba souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to postupem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5.3.        Osoba souhlasí s tím, že Poskytovatel zakazuje automatické skenování a/nebo stahování dat z webového rozhraní Poskytovatele, zejména tzv. crawlingu. V případě, že se osoba dopustí automatického skenování a/nebo stahování dat z webového rozhraní Poskytovatele, zavazuje se Poskytovateli uhradit pokutu 100.000 Kč za každé takové porušení. Uhrazením pokuty nadále zůstává Poskytovateli možnost po Osobě žádat náhradu škody za takové porušení.
6. Ochrana autorských práv
6.1.        Obsah webových stránek Poskytovatele, webového rozhraní, informací od Poskytovatele a všechny na dostupné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích, obsah programového vybavení webového rozhraní a těchto Zásad, jsou chráněny autorskými právy Poskytovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Osobou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Názvy a označení společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

6.2.        Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet příspěvky uvedené na webovém rozhraní i prostřednictvím sítě Facebook a jiných sociálních sítích a též v nich přiměřeně odkazovat na identitu Osoby.
7. Závěrečná ustanovení
7.1.        Znění těchto zásad může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním zásad, za jehož účinnosti vznikly. Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webovém rozhraní Poskytovatele.

7.2.        Poruší-li Osoba při užívání zboží, služby, informace z webového rozhraní či od Poskytovatele práva třetích osob, nenese za to Poskytovatel odpovědnost. Bude-li po Poskytovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, případně jiné obdobné plnění, má Poskytovatel právo toto plnění následně vymáhat po Osobě, která se porušení práva dopustila, a to včetně všech souvisejících nároků, zejména nákladů právního zastoupení.

7.3.        Osobě jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webového rozhraní. Osoba je povinna oznámit Poskytovateli výpadek funkce webového rozhraní či napadení zvenčí, které se projevuje zejména zobrazováním obsahu nesouvisejícím s poskytováním osvěty v oblasti zrakových onemocnění, zejména zobrazením pornografického charakteru.

7.4.        Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webového rozhraní a neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují Osoby v některých částí webového rozhraní či v rámci Návštěvníků a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou, a to výlučně na základě vlastní úvahy.

7.5.        Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit či odstranit jakoukoliv část webového rozhraní.
V Praze dne 11. 5. 2020

Jiří Vohnout, jednatel
Agentura OnlineSales.cz, s.r.o.

Než odejdete...

Poslat mřížku e-mailem

Poslat mřížku poštou

Odeslání Amslerovy mřížky s návodem na její použití je zdarma – posíláme ji poštou jako pohlednici. Nezapomeňte přidat své jméno. Ať je jasné, kdo mřížku odeslal.
Ahoj ...,

záleží mi na Tvém zdraví, a proto Ti posílám kartičku na otestování zraku. Test vyzkoušej, až budu u Tebe na návštěvě, ještě se na něj podíváme spolu.
Aby Ti nezůstaly oči jen pro pláč.
To by byla škoda.

Zatím ahoj, ...
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.