fbpx

Souhlas s podmínkami výzvy a užitím díla

ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, udělený společnosti
Agentura OnlineSales.cz, s.r.o., IČ: 28892178, DIČ: CZ28892178
se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151446
zastoupená Jiřím Vohnoutem, jednatelem
(dále jen „Nabyvatel“)
Kontaktní údaje Nabyvatele:
Adresa pro doručování Agentura OnlineSales.cz, s.r.o., – adresa Nabyvatele a email info@onlinesales.cz
(dále jen „Kontaktní adresa“)
I.
PODMÍNKY VÝZVY
1.1.        Nabyvatel je společností, která šíří osvětu týkající se onemocnění zraku, a to zejména pomocí internetových stránek www.chcividet.cz, kde organizuje též výzvu „AKCE ZRAK“ (dále jen „Výzva“) pro širokou veřejnost k vytvoření nových metodik, pomůcek, aplikaci či jakékoli jiné vychytávce, která může pomoci vyřešit některou z nesnází spojených se zrakovým onemocněním (dále jen „Dílo“). Poskytovatel je fyzickou či právnickou osobou, který se účastní osobně Výzvy za účelem podpory Nabyvatele, a to formou poskytnutí svého Díla. Poskytovatel souhlasí momentem zaškrtnutí příslušného políčka či jiným souhlasem s podmínkami Výzvy i s užitím jeho Díla. Nejedná se o soutěž.

1.2.        Poskytovatel předá Dílo Nabyvateli, a to především elektronickou formou či prostřednictvím webového rozhraní Nabyvatele nejpozději do 30.9.2020.

1.3.        Nabyvatel zhodnotí nejlepší nápad (Dílo) od všech účastníků výzvy nejpozději do 31.10.2020, přičemž volba nejlepšího je výhradně na úvaze Nabyvatele. Nabyvatel následně spolu s organizátorem Výzvy společností Novartis s.r.o., IČ 64575977, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4 Dílo zrealizuje ve smyslu čl. II tohoto souhlasu tak, aby bylo zpřístupněno široké veřejnosti pomoci vyřešit některou z nesnází spojených se zrakovým onemocněním. Nabyvatel zveřejní autora Díla, s čímž Poskytovatel souhlasí.

1.4.        Výzvu může Nabyvatel kdykoli změnit či zrušit, a to bez souhlasu jiné osoby.
II.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
2.1.        Nabyvatel a Poskytovatel se výslovně dohodli, že v rámci nevýhradní licence k Dílu poskytované Poskytovatelem Nabyvateli touto smlouvou veškerá převoditelná majetková práva k Dílu či jeho jednotlivým částem přehází na Nabyvatele okamžikem odsouhlasení těchto podmínek. Totéž se uplatní i pro veškeré datové nosiče Poskytovatele, v nichž je Dílo obsažené, podklady potřebné pro jeho vytvoření, umělecké, technické a jiné koncepty, veškeré součásti a příslušenství Díla. Licence se vztahuje i na organizátora Výzvy společnost Novartis s.r.o.

2.2.        Nabyvatel není povinen Dílo užít. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem Díla a že Dílo nezasahuje do autorských práv jiného autora. Poskytovatel dále prohlašuje, že bylo-li Dílo vytvořeno více osobami spoluautorů, získal před udělením licence souhlas spoluautorů a je si vědom, že právní následky nepravdivosti tohoto prohlášení půjdou výhradně za Poskytovatelem. Osoby spoluautorů jsou zahrnuty do pojmu Poskytovatel.

2.3.        Nabyvatel je na základě této licence oprávněn užívat Dílo vytvořené Poskytovatelem ke všem známým způsobům užití ve spojení s úmyslem deklarovaným v čl. 1.1, zejména je oprávněn Dílo, část Díla nebo části Díla zveřejnit, rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat, upravovat jeho obsah i název a sdělovat veřejnosti, a to v neomezeném množství a všemi možnými způsoby, bez ohledu na účel užití Díla. Ustanovení tohoto odstavce umožňují poskytování Díla či kopií Díla v neomezeném rozsahu a neomezenému okruhu osob.

2.4.        Oprávnění Nabyvatele dle předchozího článku lze vykonávat i prostřednictvím technických prostředků výpočetní techniky či způsoby umožňujícími dálkový přístup, např. za využití sítě Internet a systému World Wide Web.

2.5.        Nabyvatel je rovněž oprávněn spojovat Dílo, část Díla a části Díla s jiným díly, vytvářet odvozené dílo, zahrnout Dílo, část Díla nebo části Díla do jiných děl a rozmnožovat kterékoliv Dílo nebo jeho části otištěním na jakýchkoliv věcech a tato Díla či věci dále užívat v neomezeném rozsahu a neomezeným způsobem.

2.6.        Nabyvatel je dále oprávněn Dílo jakkoliv modifikovat, doplňovat či pozměňovat podle své vlastní potřeby, a to i bez souhlasu Zhotovitele. Zejména je oprávněn provádět korekce a dotváření jednotlivých kreseb v souladu s požadovaným účelem použití, použít jednotlivé grafické prvky, obrázky a jiné samostatné části Díla, použít jednotlivé grafické a technické návrhy využití při vytváření Díla. Nabyvatel je oprávněn užívat upravené či pozměněné Dílo nebo jeho část ve stejném rozsahu jako původní Dílo vytvořené Poskytovatelem pro Nabyvatele.

2.7.        Oprávnění Nabyvatele je neomezené z hlediska časového, teritoriálního a kvantitativního hlediska. Nabyvatel je oprávněn užívat veškerá Díla v jakémkoliv množství po neomezenou dobu v České republice i v zahraničí. Ustanovení této licence nicméně nezakládají povinnost Nabyvatele Dílo využívat.

2.8.        Nabyvatel je oprávněn udělit podlicenci zcela nebo zčásti.

2.9.        Nabyvatel je oprávněn disponovat s Dílem a je oprávněn vlastnické, užívací, požívací či jiné právo spojené s Dílem převádět na další osobu či osoby, ať již úplatně nebo bezúplatně. Dílo může být rovněž předmětem přechodu vlastnických, užívacích požívacích či jiných práv, ať již v rámci singulární či univerzální sukcese zahrnující např. i dědění či jinou formu nástupnictví.

2.10.        Odměna Poskytovatele. Poskytovatel poskytuje licenci k užití každého jednoho Díla bezúplatně a bez nároku na jakýkoli honorář též v budoucnu.
III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1.        Nabyvatel a Poskytovatel se výslovně dohodli, že Nabyvatel je oprávněn jednostranně podmínky Výzvy a celého tohoto souhlasu jednostranně měnit. Nová verze nabude účinnosti zveřejněním na webovém rozhraní. Práva a povinnosti smluvních stran vznikají z aktuální verze dokumentu.

3.2.        Veškeré právní vztahy vzešlé z tohoto souhlasu či smlouvy a práva související se řídí v části neupravené touto smlouvou právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

3.3.        Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem odsouhlasení Poskytovatelem coby vyjádření akceptace nabídky poslední smluvní strany.

3.4.        Práva vzešlá z této smlouvy je možné měnit, doplňovat, zrušovat či jakkoliv jinak modifikovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami. Za naplnění písemné formy dle ustanovení tohoto odstavce se nepovažuje elektronická zpráva (např. e-mail) bez alespoň uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

3.5.        Oddělitelnost. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení smlouvy se nedotýká ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se zavazují, že kterékoliv ustanovení smlouvy, které se stane neplatným či nevynutitelným, nahradí do čtrnácti (14) dní od zjištění vady ustanovením platným a vynutitelným, které se bude nejvíce blížit účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

3.6.        Smluvní strany berou na vědomí a přebírají riziko podstatné změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3.7.        Nabyvatel a Poskytovatel prohlašují, že si smlouvu pozorně, důkladně a pečlivě přečetly, že dobře rozumí jeho obsahu, který odpovídá jejich skutečnému a vážnému projevu vůle.

Než odejdete...

Poslat mřížku e-mailem

Poslat mřížku poštou

Odeslání Amslerovy mřížky s návodem na její použití je zdarma – posíláme ji poštou jako pohlednici. Nezapomeňte přidat své jméno. Ať je jasné, kdo mřížku odeslal.
Ahoj ...,

záleží mi na Tvém zdraví, a proto Ti posílám kartičku na otestování zraku. Test vyzkoušej, až budu u Tebe na návštěvě, ještě se na něj podíváme spolu.
Aby Ti nezůstaly oči jen pro pláč.
To by byla škoda.

Zatím ahoj, ...
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.